Вимоги до змісту й оформлення статті


Додаток 1. Правила оформлення та подання статей до збірника наукових статей «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»

Додаток 2. Зразок оформлення статті

Додаток 3. Приклади бібліографічного списку


1. Стаття має бути оригінальною, не опублікованою раніше і відповідати темі наукового збірника («Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»).

2. Загальний обсяг статті: мінімум - 7, максимум - 10 сторінок (разом із таблицями й ілюстративним матеріалом). Стаття подається надрукованою на папері у форматі А-4 у двох екземплярах (один з екземплярів підписується автором чи співавторами) та в електронному вигляді - на CD-диску у форматі Word (шрифт Times New Roman, кегль - 14, інтервал – 1,5, усі поля - 2 см, абзац – відступ 1,25). Сторінки не нумерувати.

3. Відповідно до вимог фахового збірника, наукова стаття повинна мати такі структурні елементи (у дужках дано рекомендації редколегії збірника стосовно обсягу цих елементів):

- Вступ - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними задачами (до ½ сторінки).

- Вихідні передумови - аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розпочато рішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (½ сторінки).

- Мета статті ( 5-7 рядків).

- Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів (приблизно 6-8 сторінок).

- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у цьому науковому напрямі (½ сторінки).

- Список літератури (до 10 джерел), оформлений відповідно до нового державного стандарту. Посилання на бібліографічні джерела даються у тексті нумерацією у квадратних дужках: [1], [2] і т. д., а при цитуванні - [1, С. 240]. Нижче подається перелік посилань (References) (кирилиця транслітерується в латиницю) та його переклад англійською мовою. Перелік необхідно оформляти згідно з міжнародними стандартами (наприклад, APA). Транслітерація: з української мови: http://translit.kh.ua, з російської мови: http://translit.cc. Зразок оформлення літератури дивіться у збірнику № 24, розміщеному в архіві нашого сайту.

У статті обов’язково мають бути назви цих структурних елементів.

4. Розміщення на сторінці:

У верхньому лівому куті прямим звичайним шрифтом - індекс УДК (1-й рядок), ім'я та прізвище автора (2-й рядок); вказується науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail автора (по правому краю)(3-й рядок). Нижче - назва статті заголовними літерами (кегль - 14, напівжирний шрифт, вирівнювання - по центру). Нижче - через один рядок – три анотації (кегль 12, інтервал 1) та текст статті (без перенесень слів). Наприкінці тексту наводяться дані про рецензента та список літератури (друк 12 кеглем, інтервал 1,5).

5. Стаття не повинна містити нечіткі фотографії, карти чи схеми та громіздкі таблиці. Уся графіка має бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті.

6. Стаття повинна бути ретельно відредагованою. Між її електронним і роздрукованим на папері варіантами не має бути розходжень.

7. До збірника передбачено додати СD-R, на якому кожен автор за бажанням може розмістити кольорові картографічні матеріали або громіздкі схеми. Цю інформацію слід надсилати електронною поштою, а у статті робити відповідно посилання.