Випуск 7


1. Левицький І. Ю., Байназаров А. М., Байназарова О. О., Гвоздь М. А., Жемеров О. О., Клименко В. Г., Кобченко Ю. Ф., Лунячек В. Е., Пересадько В. А., Прасул Ю. І., Селіверстов О. Ю. Лабораторія геоінформаційних технологій університетської кафедри географії та картографії. - C. 3-6. Повний текст

2. Алексеенко Н. А. Использование мультимедийных технологий в экологическом просвещении. - C. 7-10. Повний текст

3. Байназаров А. М. Розробка карт освітнього комплексу України з використанням Інтернету. - C. 10-15. Повний текст

4. Байназарова О. О., Байназаров Д. А. Оцінювання діяльності методичних об'єднань учителів географії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. - C. 15-20. Повний текст

5. Байрамов Р. В., Бабаев Р. А. Применение ГИС-технологии при создании специализированных топографических карт и планов с целью оптимизации природопользования. - C. 20-21. Повний текст

6. Барладін О. В., Даценко Л. М., Ісаєв Д. В. Новий електронний атлас з природознавства для молодшої школи "Я і Україна". - C. 22-25. Повний текст

7. Барладин А. В. Новое поколение электронных географических атласов и карт с интерактивными функциями. - C. 25-31. Повний текст

8. Бейдик О. О., Бабарицъка В. К., Гаращенко А. А. Геоінформаційне забезпечення туристського продукту. - C. 32-35. Повний текст

9. Березюк Е. Г., Панин А. Н. Методика и технология создания атласно-информационной системы "Население и рекреационные ресурсы Ставропольского края". - C. 36-39. Повний текст

10. Берлянт А. М. Геоизображения с заданными свойствами. - C. 39-44. Повний текст

11. Берлянт А. М. Глобусы: второе рождение. - C. 44-47. Повний текст

12. Бубир Н. О. Картографічне забезпечення безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій. - C. 47-51. Повний текст

13. Бурла О. Н. Использование электронных презентаций в обучении географии. - C. 51-55. Повний текст

14. Галай Е. Й. Курс "Использование природных ресурсов и охрана природы" в системе дистанционного обучения. - C. 55-58. Повний текст

15. Григорьев Г. Н., Николаева А. С. Компьютерное сопровождение учебного процесса на уроках географии. - C. 58-61. Повний текст

16. Грінченко О. І., Уткіна В. Б., Хворостенко І. І. Упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії. - C. 61-64. Повний текст

17. Донцов О. О., Трюхан М. О. Впровадження геоінформаційних технологій у географічну та картографічну освіту. - C. 64-68. Повний текст

18. Дрогушевська І. Л. Педагогічні засади використання навчального електронного посібника "Географія материків і океанів" для 7 класу у навчально-виховному процесі. - C. 69-72. Повний текст

19. Дук Н. М. Індивідуальна робота студентів зі створення засобів навчання з використання комп'ютерних технологій. - C. 72-75. Повний текст

20. Жемеров О. О. Комп'ютерні технології у шкільній географії. - C. 76-80. Повний текст

21. Закруткин В. Е., Шишкина Д. Ю., Левченко С. В. Электронный экологический атлас Ростовской области и его место в подготовке специалистов геолого-географического профиля. - C. 80-83. Повний текст

22. Зеленська Л. І. Негативні сторони використання Інтернету в географічній освіті. - C. 84-86. Повний текст

23. Клименко В. Г. Використання комп'ютера при виконанні робіт з гідрології. - C. 86-88. Повний текст

24. Кобченко Ю. Ф., Кобченко О. Ю., Резуненко В. О., Ковалевська З. А. Багатовимірний аналіз фітопогодних комплексів на мові J. - C. 89-94. Повний текст

25. Копилець Є. В. Комп'ютерні технології та мультимедійні засоби виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії. - C. 94-97. Повний текст

26. Корнєєв В. П. Комп'ютерне навчання у шкільній географії. - C. 97-103. Повний текст

27. Космачова М. В. Геологічні пам'ятки Харківщини: комп'ютерна база даних та її використання. - C. 104-107. Повний текст

28. Кулик В. Б. Застосування комп'ютерних технологій при створенні та підготовці до видання атласу фермера. - C. 107-110. Повний текст

29. Кухарук Е. С., Кривава О. Н., Стегареску В. Г., Загаровский В. В., Кухарук Р. А. Компьютерные технологии в картографическом анализе почв Республики Молдова. - C. 110-113. Повний текст

30. Левицький І. Ю., Байназаров А. М. Розробка структури та змісту електронних комплексних картографічних творів адміністративної області. - C. 114-120. Повний текст

31. Левицький І. Ю., Прасул Ю. І. Комп'ютерні технології у навчальній та науково-дослідній роботі з рекреаційної географії. - C. 121-125. Повний текст

32. Липартелиани Д. М. Проблемно-ориентированная ГИС кадастрового картографирования. - C. 125-129. Повний текст

33. Лисецкий Ф. Н., Чепелев О. А., Соловьев В. И. Использование ГИС-технологий и программирования для разработки электронного атласа "Природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской области". - C. 129-133. Повний текст

34. Ляшенко Д. О. Карти міжнародних зв'язків для географічної освіти. - C. 133-138. Повний текст

35. Мирзалиев Т. М., Зокиров С. С. Разработка электронного атласа народонаселения Узбекистана. - C. 138-141. Повний текст

36. Мокрицкий В. А., Исаенко О. В., Саломатин В. Н. Перспективы использования электронного кадастра оползней Крыма. - C. 142-145. Повний текст

37. Молочко В. В. Застосування комп'ютерних теxнологій у створенні Географічного атласу вчителя. - C. 145-148. Повний текст

38. Новицька Л. В. Шкільна геофафія та комп'ютерні технології: плідний тандем в освіті. - C. 148-151. Повний текст

39. Пересадько В. А. Електронні еколого-природоохоронні карти: суть, проблеми і досягнення. - C. 152-156. Повний текст

40. Редіна В. А., Скриль І. Л. Використання мультимедійних засобів у позашкільному закладі освіти. - C. 155-158. Повний текст

41. Селіверстов О. Ю. Великомасштабне картографування фізико-географічних меж. - C. 159-162. Повний текст

42. Серапинас Б. Б. Компьютерные технологии при изучении студентами координатной основы пространственных данных. - C. 162-165. Повний текст

43. Сосса Р. І., Любарець О. І. Правова охорона картографічних творів в Україні: аналіз законодавства. - C. 166-171. Повний текст

44. Сухинин С. А. Использование Интернет-ресурсов и технологий при изучении половозрастной структуры населения в школьном курсе географии. - C. 171-174. Повний текст

45. Тарапатов М. М. Державна референцна система координат УСК-2000 та и зв'язок із іншими світовими і європейськими системами координат. - C. 174-180. Повний текст

46. Тимашова В. И. Использование компьютерных технологий при изучении природных геосистем родного края. - C. 180-185. Повний текст

47. Фесенко І. В. Комп'ютер на уроках географії. - C. 186-188. Повний текст

48. Шилова Л. Г. Значення комп'ютерних технологій та Інтернету у формуванні розвиненої особистості. - C. 188-194. Повний текст

49. Голота Н. С. Формування картографічних понять за допомогою комп'ютерних технологій в процесі вивчення шкільного курсу географії. - C. 194-196. Повний текст

50. Левицкий И. Ю. Опорная кафедра (методический центр) по дисциплинам картографо-топографического цикла; работа в 2002-2007 гг.. - C. 196-200. Повний текст