Випуск 24


1. Агапова О. Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики. - C. 3-7. Повний текст

2. Бубир Н., Хазова Н. Геопортал як засіб моніторингу земельних ресурсів населених пунктів. - C. 8-12. Повний текст

3. Бурла М. Хронологические, пространственные, нормативно-правовые и финансовые аспекты проведения учебных практик по географии в Приднестровском университете. - C. 13-16. Повний текст

4. Бурла О. Анализ урока как одна из продуктивных мер формирования профессиональных качеств студента-практиканта. - C. 17-20. Повний текст

5. Галай Е. Преемственность видов практики в процессе подготовки студентов по специальности "Геоэкология". - C. 21-25. Повний текст

6. Грицеляк В., Дикий І., Ровенчак І. Досвід підготовки видання "Українські Карпати. Комплексний атлас автотуриста". - C. 25-29. Повний текст

7. Добында К. Методика проведения практики со студентами, специализирующимися по направлению "Региональная политика и территориальное проектирование". - C. 30-33. Повний текст

8. Донцов О. Надійність карт і планів у забезпеченні туристично-екскурсійної діяльності. - C. 34-38. Повний текст

9. Жемерова И., Малышев В. Привлечение студенческих экспедиционных отрядов к наземным работам на аэрокосмических полигонах. - C. 38-42. Повний текст

10. Клименко В., Брєжнєва А., Котенко Ю., Угрюмова Ю., Фролова Ю. Рекреаційно-туристський потенціал басейну річки Сіверський Донець (у межах Харківської області). - C. 42-47. Повний текст

11. Кобченко Ю., Кобченко О., Резуненко В. Повторяемость засушливых типов погоды на территории Харьковской области. - C. 48-52. Повний текст

12. Копилець Є. Інтегративний потенціал краєзнавчих географічних досліджень учнівської молоді. - C. 53-57. Повний текст

13. Корнус А., Корнус О., Шищук В. Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області). - C. 57-61. Повний текст

14. Максименко Н., Гоголь О. Комплексний ландшафтно-екологічний індекс як підґрунтя для оцінки стану територій. - C. 61-67. Повний текст

15. Малышев В., Жемерова И., Фомин Б. Методы изучения оптических свойств ландшафтов. - C. 67-73. Повний текст

16. Машкіна В., Рубашенко Є. Використання топонімічних знань у практичній складовій спецкурсу "Картографічний метод дослідження". - C. 74-77. Повний текст

17. Пересадько В., Максименко Н., Біла К. Картографування виноробної промисловості. - C. 78-83. Повний текст

18. Перхач О., Гамоняк М. Еколого-географічне вивчення поверхневих вод адміністративного району як напрям наукових досліджень студентів. - C. 84-87. Повний текст

19. Поліщук Л., Мороз А., Кравченко Р. Антропогенні ландшафти Харківської області: інформаційно-екскурсійний матеріал для забезпечення знань про довкілля у системі географічної освіти. - C. 87-90. Повний текст

20. Прасул Ю., Сінна О. Досвід організації ґрунтознавчо-біогеографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів-географів. - C. 91-95. Повний текст

21. Прядка К. Проблемні питання польового збору картографічної інформації для потреб лісовпорядкування. - C. 95-99. Повний текст

22. Решетченко С., Фоменко С. Визначення сучасного вітрового режиму Харківської області. - C. 100-105. Повний текст

23. Салімон В. Узагальнення навчального матеріалу на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання. - C. 105-108. Повний текст

24. Сегіда К. Методичні основи геодемографічного прогнозування. - C. 109-116. Повний текст

25. Тишковець В., Опара В. Використання цільового районування ландшафтів України для удосконалення системи агролісомеліоративних заходів. - C. 117-120. Повний текст

26. Чернов Б. Творча особистість майбутнього вчителя географії формується в умовах інтеграції освіти і науки. - C. 121-125. Повний текст

27. Чишкала М., Жемеров О. Нові підходи до формування понять у шкільному курсі "Соціально-економічна географія світу". - C. 126-130. Повний текст

28. Шуліка Б. Особливості теплового режиму вегетаційного періоду винограду в межах Північно-Східного лісостепового краю України (на прикладі Харківської області). - C. 130-134. Повний текст

29. Popovych N. Sustainable development indicators and possibilities of their mapping. - C. 135-139. Повний текст