Issue 7


1. Левицький І. Ю., Байназаров А. М., Байназарова О. О., Гвоздь М. А., Жемеров О. О., Клименко В. Г., Кобченко Ю. Ф., Лунячек В. Е., Пересадько В. А., Прасул Ю. І., Селіверстов О. Ю. Лабораторія геоінформаційних технологій університетської кафедри географії та картографії. - C. 3-6. Full Text

2. Алексеенко Н. А. Использование мультимедийных технологий в экологическом просвещении. - C. 7-10. Full Text

3. Байназаров А. М. Розробка карт освітнього комплексу України з використанням Інтернету. - C. 10-15. Full Text

4. Байназарова О. О., Байназаров Д. А. Оцінювання діяльності методичних об'єднань учителів географії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. - C. 15-20. Full Text

5. Байрамов Р. В., Бабаев Р. А. Применение ГИС-технологии при создании специализированных топографических карт и планов с целью оптимизации природопользования. - C. 20-21. Full Text

6. Барладін О. В., Даценко Л. М., Ісаєв Д. В. Новий електронний атлас з природознавства для молодшої школи "Я і Україна". - C. 22-25. Full Text

7. Барладин А. В. Новое поколение электронных географических атласов и карт с интерактивными функциями. - C. 25-31. Full Text

8. Бейдик О. О., Бабарицъка В. К., Гаращенко А. А. Геоінформаційне забезпечення туристського продукту. - C. 32-35. Full Text

9. Березюк Е. Г., Панин А. Н. Методика и технология создания атласно-информационной системы "Население и рекреационные ресурсы Ставропольского края". - C. 36-39. Full Text

10. Берлянт А. М. Геоизображения с заданными свойствами. - C. 39-44. Full Text

11. Берлянт А. М. Глобусы: второе рождение. - C. 44-47. Full Text

12. Бубир Н. О. Картографічне забезпечення безперервної географічної освіти засобами геоінформаційних технологій. - C. 47-51. Full Text

13. Бурла О. Н. Использование электронных презентаций в обучении географии. - C. 51-55. Full Text

14. Галай Е. Й. Курс "Использование природных ресурсов и охрана природы" в системе дистанционного обучения. - C. 55-58. Full Text

15. Григорьев Г. Н., Николаева А. С. Компьютерное сопровождение учебного процесса на уроках географии. - C. 58-61. Full Text

16. Грінченко О. І., Уткіна В. Б., Хворостенко І. І. Упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії. - C. 61-64. Full Text

17. Донцов О. О., Трюхан М. О. Впровадження геоінформаційних технологій у географічну та картографічну освіту. - C. 64-68. Full Text

18. Дрогушевська І. Л. Педагогічні засади використання навчального електронного посібника "Географія материків і океанів" для 7 класу у навчально-виховному процесі. - C. 69-72. Full Text

19. Дук Н. М. Індивідуальна робота студентів зі створення засобів навчання з використання комп'ютерних технологій. - C. 72-75. Full Text

20. Жемеров О. О. Комп'ютерні технології у шкільній географії. - C. 76-80. Full Text

21. Закруткин В. Е., Шишкина Д. Ю., Левченко С. В. Электронный экологический атлас Ростовской области и его место в подготовке специалистов геолого-географического профиля. - C. 80-83. Full Text

22. Зеленська Л. І. Негативні сторони використання Інтернету в географічній освіті. - C. 84-86. Full Text

23. Клименко В. Г. Використання комп'ютера при виконанні робіт з гідрології. - C. 86-88. Full Text

24. Кобченко Ю. Ф., Кобченко О. Ю., Резуненко В. О., Ковалевська З. А. Багатовимірний аналіз фітопогодних комплексів на мові J. - C. 89-94. Full Text

25. Копилець Є. В. Комп'ютерні технології та мультимедійні засоби виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії. - C. 94-97. Full Text

26. Корнєєв В. П. Комп'ютерне навчання у шкільній географії. - C. 97-103. Full Text

27. Космачова М. В. Геологічні пам'ятки Харківщини: комп'ютерна база даних та її використання. - C. 104-107. Full Text

28. Кулик В. Б. Застосування комп'ютерних технологій при створенні та підготовці до видання атласу фермера. - C. 107-110. Full Text

29. Кухарук Е. С., Кривава О. Н., Стегареску В. Г., Загаровский В. В., Кухарук Р. А. Компьютерные технологии в картографическом анализе почв Республики Молдова. - C. 110-113. Full Text

30. Левицький І. Ю., Байназаров А. М. Розробка структури та змісту електронних комплексних картографічних творів адміністративної області. - C. 114-120. Full Text

31. Левицький І. Ю., Прасул Ю. І. Комп'ютерні технології у навчальній та науково-дослідній роботі з рекреаційної географії. - C. 121-125. Full Text

32. Липартелиани Д. М. Проблемно-ориентированная ГИС кадастрового картографирования. - C. 125-129. Full Text

33. Лисецкий Ф. Н., Чепелев О. А., Соловьев В. И. Использование ГИС-технологий и программирования для разработки электронного атласа "Природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской области". - C. 129-133. Full Text

34. Ляшенко Д. О. Карти міжнародних зв'язків для географічної освіти. - C. 133-138. Full Text

35. Мирзалиев Т. М., Зокиров С. С. Разработка электронного атласа народонаселения Узбекистана. - C. 138-141. Full Text

36. Мокрицкий В. А., Исаенко О. В., Саломатин В. Н. Перспективы использования электронного кадастра оползней Крыма. - C. 142-145. Full Text

37. Молочко В. В. Застосування комп'ютерних теxнологій у створенні Географічного атласу вчителя. - C. 145-148. Full Text

38. Новицька Л. В. Шкільна геофафія та комп'ютерні технології: плідний тандем в освіті. - C. 148-151. Full Text

39. Пересадько В. А. Електронні еколого-природоохоронні карти: суть, проблеми і досягнення. - C. 152-156. Full Text

40. Редіна В. А., Скриль І. Л. Використання мультимедійних засобів у позашкільному закладі освіти. - C. 155-158. Full Text

41. Селіверстов О. Ю. Великомасштабне картографування фізико-географічних меж. - C. 159-162. Full Text

42. Серапинас Б. Б. Компьютерные технологии при изучении студентами координатной основы пространственных данных. - C. 162-165. Full Text

43. Сосса Р. І., Любарець О. І. Правова охорона картографічних творів в Україні: аналіз законодавства. - C. 166-171. Full Text

44. Сухинин С. А. Использование Интернет-ресурсов и технологий при изучении половозрастной структуры населения в школьном курсе географии. - C. 171-174. Full Text

45. Тарапатов М. М. Державна референцна система координат УСК-2000 та и зв'язок із іншими світовими і європейськими системами координат. - C. 174-180. Full Text

46. Тимашова В. И. Использование компьютерных технологий при изучении природных геосистем родного края. - C. 180-185. Full Text

47. Фесенко І. В. Комп'ютер на уроках географії. - C. 186-188. Full Text

48. Шилова Л. Г. Значення комп'ютерних технологій та Інтернету у формуванні розвиненої особистості. - C. 188-194. Full Text

49. Голота Н. С. Формування картографічних понять за допомогою комп'ютерних технологій в процесі вивчення шкільного курсу географії. - C. 194-196. Full Text

50. Левицкий И. Ю. Опорная кафедра (методический центр) по дисциплинам картографо-топографического цикла; работа в 2002-2007 гг.. - C. 196-200. Full Text